La custòdia o guarda compartida

18/02/2019

La regulació de les relacions parentals en un divorci, o, en una ruptura d'una parella de fet amb fills.

En un divorci o ruptura de parella de fet quan hi ha fills menors d’edat, cal establir com i de quina manera es regulen les relacions parentals per mitjà d’un pla de parentalitat segons s’estableix en el llibre segon del Codi Civil Català.

Per mitjà de la custòdia o guarda compartida s’intenta que ambdós progenitors tinguin unes relacions de paritat o igualtat envers els fills. S’establiran els temps convivencials en cada domicili dels progenitors.

A partir de l’any 2005 apareix el concepte de custòdia o guarda compartida en el Codi Civil. No obstant això, no és fins les recents sentències del Tribunal Suprem a partir de l’any 2013 i més recentment 2017 en què la postura de l’alt Tribunal és posiciona a favor d’aquest tipus de guarda atès que entén seria el més favorable i desitjable, sempre i quan no hagi circumstàncies que ho desaconsellin, atenent sobretot al interès superior del menor.

Per obtenir-la es valora positivament que ambdós progenitors hagi una bona col·laboració i diàleg, amb capacitats per exercir-la, que compleixin amb els deures i obligacions com a pares, mantinguin un domicili estable i no hagi un informe d’especialistes que desaconselli aquesta modalitat de custòdia.

Cal tenir en compte que els menors a partir de dotze anys han de ser escoltats i el seu criteri hauria de ser respectat.

¿Podria establir-se pensions d’aliments en cas de custòdia compartida?

Doncs dependrà de la posició econòmica de cada progenitor. Si s’observa un desequilibri econòmic important, caldrà que el progenitor que tingui una posició més favorable, per mitjà de la pensió pugui corregir aquest desequilibri, atès que quan els fills romanguéssin en el domicili del progenitor econòmicament més dèbil, els menors patirien restriccions en la seva manutenció. Es per això que s’haurà d’examinar la situació de cadascun d’ells.