La tutela: funcions, deures i obligacions

20/02/2019

¿Quan s'inicia un procés de tutela i com funciona? Tots els detalls en aquest article.

Quan una persona perd la seva capacitat d’obrar motivada per diferents causes, ja sigui per malaltia esdevinguda, accident o bé hagi estat per naixement, en la seva majoria d’edat, s’hauria d’instar un procediment judicial d’incapacitació o modificació judicial de la capacitat, terminología emprada d’acord amb la Llei de jurisdicció voluntària, 15/2015, de 2 de juliol, amb la finalitat d’una protecció integral en la seva persona.

Pot iniciar-se a instància dels propis familiars, de tercers o bé per la Fiscalia quan tingui coneixement de la vulnerabiltat d’una persona.

Després de les proves d’exploració per especialista forense, i un cop finalitzi el procediment,  es dictarà sentència, on es determinarà el grau d’incapacitació i com queda afectada la modificació de la capacitat d’obrar de la persona.  

Si s’estableix  que és més idònea la figura de la tutoria, aquesta pot ser exercida de manera unipersonal, la qual recau en una persona, o bé, mancomunada (realitzada per varies persones).

Un tutor es deu al seu tutelat i acturà en nom seu essent el seu legal representant en totes les actuacions que dugui a terme. El titular dels béns i drets sempre serà la persona incapacitada. Per exercir com a tutor haurà de jurar el càrrec amb nombrament judicial i amb l’obligatorietat d’assumir els deures i obligacions inherents a aquest càrrec.

Les seves funcions serà d’actuar en nom del seu tutelat. Així vetllarà tant pel seu benestar personal en tots els seus àmbits de vida com en l’econòmic. Primerament haurà de presentar un inventari de béns del tutelat, i, gestionarà el  patrimoni presentant anualment una rendició de comptes davant la Fiscalia.

Aquesta figura normalment recau en algún membre de la família que en principi estigui disposat a assumir el càrrec. Si la persona incapacitada no té familia o bé ningú, per la raons que siguin, no pugui assumir-ho, podria ser nomenada una fundació tutelar.

Depenen del patrimoni del tutelat i de les tasques que hagi de responsabilitzar-se el tutor, aquest pot tenir una remuneració anual a càrrec del patrimoni del tutelat segons es determini judicialment.

Si el tutor pretén realitzar actes patrimonials de determinada trascendència pel seu tutelat, com pugui ser per exemple, la venda de béns o certes inversions, caldrà d’una autorització judicial prèvia.

El tutor pot ser destituït de les seves funcions. Aquestes poden ser: per la concurrencia d’una causa legal d’inhabilitat, o sigui, una incapacitat especial; quan no desenvolupi correctament les seves tasques per incompliment dels deures del seu càrrec o bé per ineptitud; quan sorgeixen problemes de convivència greu i continuats entre el tutor i el tutelat.

Actualment cada cop més s’està instant aquest tipus de procediment atès que hi ha, sobretot en persones de determinada edat, malalties degeneratives que suposen una pèrdua en la seva capacitat cognitiva, i és clarament una eina per a la  protecció integral de les persones vulnerables.

Si vostè necessita instar aquest procediment per amparar un familiar o altra persona que ho necessiti, podem assessorar-lo amb més detall.