Dret civil

És el conjunt de normes jurídiques i principis que regulen les relacions privades o personals i patrimonials entre persones tant físiques com jurídiques de caràcter privat i públic.


Els assumptes que tractem en aquesta branca són els següents:

 • Assessorament i redacció de tot tipus de contractes civils: arrendaments, compra-vendes, arres... d'habitatges, locals...
 • Responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Procediment de desnonament per deutes en rendes de lloguer, reclamació rendes comunitàries en comunitats de propietaris.
 • Procediments d’execucions hipotecàries.
 • Procediments de nul·litat de clàusules sòl i altres clàusules abusives en hipoteques.
 • Procediments monitoris per reclamació de deutes.
 • Consumidors i usuaris. Reclamació per productes defectuosos.
 • Drets reals.
 • Assessorament i redacció de testaments.
 • Atorgament de testaments.
 • Acceptació i adjudicació d’herència.
 • Tramitació i liquidació de l’import de successions.
 • Procediments judicials d’impugnació d’herències.
 • Reclamacions de llegítimes i llegats.
 • Procediments d’incapacitacions: tuteles, curateles...