Dret de família

Especialitat del dret que regula les relacions familiars: constitució, organització i dissolució de la familia com a grup, en els seus aspectes personal i patrimonial dins d’un marc normatiu comú estatal tenint en compte l’aplicació de drets forals de diferents comunitats autònomes, i, si cal, del dret comunitari i extracomunitari.


Els assumptes en dret familiar més destacats són els següents:

  • Assessorament i defensa en procediments de divorci, separacions, ruptures de parelles de fet
  • Liquidació del règim econòmic matrimonial
  • Procediments de guardes i custòdies
  • Modificació del règim de mesures
  • Execucions per incompliment de pensions d’aliments, compensatòries
  • Reconeixement de sentències de divorci dictades per tribunals extrangers
  • Procediment de filiació (paternitat)