Dret laboral i seguretat social

El dret del treball o laboral és la branca del dret privat que regula la relació contractual entre empresa i treballador dins d’un marc públic en què l’Estat intervé establint les normes d’obligat compliment.

El dret de seguretat social o de previsió social és el sistema de protecció dels treballadors gestionat per òrgans públics.


Els serveis que s’ofereixen són els següents, tant per a particulars com per a empreses:

Procediments de conciliació davant el Servei Territorial d’Empresa i Ocupació.

Tramitacions d’expedients davant el Fondo de Garantia Salarial.

Representació procesal i defensa tècnica davant els Jutjats Socials en les següents temàtiques:

- Procediments de tot tipus d’acomiadaments.

- Reclamació de quantitats: deutes per conceptes salarials.

- Impugnació d’altes i baixes mèdiques.

- Contenciosos per la qualificació de les contingències de baixes mèdiques

- Impugnació per drets de conciliació de la vida laboral i familiar

- Impugnació per categoría professional.

- Reclamacions per manca de mesures de seguretat en el treball. Danys i perjudicis.

- Procediments d’incapacitats laborals: tipus de invalideses.

- Procediments sancionadors.

- Assessorament i tramitació de pensions de jubilació, invalidesa, orfandesa..contributives i no contributives.

- Interposició de recursos davant tribunals superiors.