Dret laboral i seguretat social

El dret del treball o laboral és la branca del dret privat que regula la relació contractual entre empresa i treballador dins d’un marc públic en què l’Estat intervé establint les normes d’obligat compliment.

El dret de seguretat social o de previsió social és el sistema de protecció dels treballadors gestionat per òrgans públics.


Els serveis que s’ho ofereixen són els següents tant per particulars com per empreses:

Procediments de conciliació davant el Servei Territorial d’Empresa i Ocupació

Tramitacions d’expedients davant el Fondo de Garantia Salarial

Representació procesal i defensa tècnica davant els Jutgats Socials en les següents temàtiques:

- Procediments de tot tipus d’acomiadaments

- Reclamació de quantitats: deutes per conceptes salarials

- Impugnació d’altes i baixes mèdiques

- Contenciosos per la qualificació de les contingències de baixes mèdiques

- Impugnació per drets de conciliació de la vida laboral i familiar

- Impugnació per categoría professional

- Reclamacions per manca de mesures de seguretat en el treball. Danys i perjudicis

- Procediments d’incapacitats laborals: tipus de invalideses

- Procediments sancionadors

- Assessorament i tramitació de pensions de jubilació, invalidesa, orfandesa..contributives i no contributives.

- Interposició de recursos davant tribunals superiors