Mediació

Procediment extrajudicial alternatiu de caràcter voluntari i confidencial de resolució de conflictes que apliquem especialment en els  àmbits civil i familiar.

El mediador és una figura imparcial, objetiva i neutral que facilitarà la comunicació i coadjuvarà en la recerca d’una solució satisfactòria a les necessitats d’ambdues parts. La iniciativa i el protagonisme durant tot el procediment seran de les parts implicades.

Es un sistema que ajuda a resoldre conflictes sense confrontacions fomentant el diàleg i l’escolta activa entre les parts.

La finalitat es trobar una solució amb construcció positiva que millor beneficiï ambdues parts sense  tenir el sentiment de guanyador o perdedor com succeeix en un procediment judicial.

Cal valorar que suposa un estalvi  econòmic, en temps i també emocional.